BİZİ ARAYIN
+90 242 244 11 78
E-POSTA
info@uluosgb.com.tr
ÇALIŞMA SAATLERİ
09:00 - 18:00

İşveren Sorumlulukları

İŞVERENİN GÖREVLERİ

1- İşyerlerinde oluşan tehlikelerden işçileri korumak ve onun zarar görmesini önlemek
2- İşyerinde gerekli önlemleri almak
3- Önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etmek
4- Araç ve gereçleri noksansız bulundurmak
5- İşçileri risklere karşı bilgilendirmek
6- İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
Bu görevler, iş hukukunda işverenlerin ‘’işçiyi gözetme borcu’’olarak adlandırılmaktadır.
İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşverenlerin hukuki sorumluluğu yanında işyerinde meydana gelen iş kazaları nedeniyle
cezai sorumlulukları da mevcuttur.
Buna göre;
1-Ölüm ve yaralama suçları ile ilgili olarak işverenler taksirle ölüme sebebiyet vermekten
yargılanabilecektir. Türk Ceza Kanunu’nda bu suç için asgari 2 yıldan 6 yıla
kadar hapis öngörülmektedir.
2-İşverenler, taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar
hapis istemiyle yargılanabilmektedirler.

İŞVERENLERİN CEZAİ SORUMLULUKLARI

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1.1.2013 günü yürürlüğe
girdi. Ancak sadece 50 çalışanın altında olması şartıyla tehlike sınıfları göz önüne alınarak
kademeli geçiş söz konusudur. 30.6.2013 tarihinde ise tüm ülke, tüm çalışanlar
ve tüm işyerleri kapsama girmektedir. Buna göre; tüm iş yerleri bu kanun kapsamına
gireceğinden dolayı işverenlerin yapması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.
1- Tehlike Sınıfını Belirleme: 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”ne bakılarak
tespit etmelidir.
2- Çalışan Temsilcisi Seçme veya Görevlendirme: (İki ve daha fazla çalışanı olan işyerlerine
iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılma, çalışmaları izleme, tekliflerde
bulunma ve çalışanları temsil etmeye yetkili seçilmiş ya da atanmış kişiye çalışan
temsilcisi denir.) Bu kişinin seçilmemesi veya görevlendirilmemesi durumunda mad:
3/c ve 20, ihlalin cezası: 1.078 TL.
3- Destek Elemanı Görevlendirme: (Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında özel olarak
görevlendirilmiş, uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiye destek elemanı denir.
Bu kişinin görevlendirilmemesi durumunda mad: 3/ç ve 16/2-c ihlalin cezası 1.078 TL.
4- Risk Değerlendirmesi Yapma veya Yaptırma: Mad:10, ihlalin cezası 3.234 TL, devam
eden her ay için 4.851 TL
5- Acil Durum Planlarının Hazırlanması: Mad:11, ihlalin cezası 1.078 TL, devam eden
her ay için 1.078 TL
6- Çalışanların Eğitimi: Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir
(mad:17/1, ihlalin cezası 1.078 TL / işçi).
7- Çalışanların Sağlık Gözetimi: Çalışanların işe ilk girişlerinde ve iş değişikliğinde
sağlık muayenesinin yapılması gerekmektedir (mad:15, ihlalin cezası 1.078 TL).
8- İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme: İşyerinin tehlike sınıfına göre uygun sertifikalı
iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir (mad:6, ihlalin cezası 5.390 TL, devam eden
her ay için 5.390 TL).
9- İşyeri Hekimi Görevlendirme: Mad:6, ihlalin cezası 5.390 TL, devam eden her ay
için 5.390 TL
10- İşyeri Hemşiresi Görevlendirme: Mad:6, ihlalin cezası 2.695 TL, devam eden her
ay için 2.695 TL
11- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma: Sektör ve tehlike sınıfı ayrımı yapılmaksızın
50 ve daha fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde bir kurul oluşturulmalıdır (mad: 22 ihlalin cezası 2.156 TL).
12- Mesleki Eğitim Aldırma: Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yapacağı
işle ilgili mesleki eğitim alınmalıdır (mad:17/3 ihlalin cezası 1.078 TL / işçi).
13- İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi: İş kazası ve meslek hastalıklarının
kaydı tutulmalıdır (mad:14/1 ihlalin cezası 1.617 TL, SGK’ ya bildirim ise üç iş
gününde yapılmalıdır (mad:14/2 ihlalin cezası 2.156 TL).
14- Güvenlik Raporu veya Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlama:
Büyük Petro kimya tesisleri kastedilmektedir (Mad:29, ihlalin cezası 53.900 TL, devam
eden her ay için 86.240 TL).

WordPress Theme built by Shufflehound. Ulu OSGB © 2018